Friday, September 23, 2016

Olivetti Studio 44 Typewriter


c.1965 by Marcello Nizzoli (Italy). $145